ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងទេសចរណ៍ អនុញ្ញាតឱ្យទេសចរអន្តរជាតិ និងអ្នកដំណើរ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩


ក្រសួងទេសចរណ៍ អនុញ្ញាតឱ្យទេសចរអន្តរជាតិ និងអ្នកដំណើរ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពេញលេញ ចូលមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមិនតម្រូវឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង