ព័ត៌មានជាតិ

មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់ ជូនដំណឹងថា


មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់ ជូនដំណឹងថា ទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានកំពស់ទឹកអាចកើនឡើងក្នុង កំរិតមួយដែលត្រូវប្រកាសអាសន្ន។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង