ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីសម្រេចលេខ៥០៤ សខល របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការកែសម្រួល លក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរ ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល


សេចក្តីសម្រេចលេខ៥០៤ សខល របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការកែសម្រួល លក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរ ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅកម្ពុជាសម្រាប់ អ្នកដំណើរចូលកម្ពុជា ស្របតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង