ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារបាន ហាមឃាត់សមាជិករដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គ័រ មិនឱ្យចូលសហរដ្ឋអាម៉េរិក


- ស.រ.អា៖ លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារបានហាមឃាត់សមាជិករដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គ័រ មិនឱ្យចូលសហរដ្ឋអាម៉េរិក ខណៈលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយឆ្លើយតបទៅ នឹងការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានា ធិបតីនីការ៉ាហ្គា Daniel Ortega ដែលស.រ.អាថា ការបោះឆ្នោតក្លែងបន្លំ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង