ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Pfizer Inc (PFE.N) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- វិជ្ជសាស្ត្រ៖ ក្រុមហ៊ុន Pfizer Inc (PFE.N) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនបានផ្តល់ការការពាររយៈពេលវែង ក្នុងការប្រឆាំងនឹងមេរោគ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការសិក្សាដំណាក់កាលចុងក្រោយ ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យជំទង់ ដែលមានអាយុពី 12 ទៅ 15 ឆ្នាំ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង