ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានធានទឹក ជូនដំណឹងថា កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់រហូតដល់១៥អង្សាសេនៅតំបន់ជួរភ្នំ និងខ្ពង់រាបភាគឦសាន


ក្រសួងធនធានធានទឹក ជូនដំណឹងថា កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់រហូតដល់១៥អង្សាសេនៅតំបន់ជួរភ្នំ និងខ្ពង់រាបភាគឦសាន នៅសប្តាហ៍ទី៤ ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ខណៈដែលបណ្តាខេត្ត-រាជធានីផ្សេងៗទៀត កម្រិតចុះត្រជាក់ដល់១៨អង្សាសេ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង