ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៣៩នាក់, ជាសះស្បើយ៣៤នាក់, ស្លាប់ចំនួន៤នាក់ (២នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង