ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ NSW នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បានបញ្ជាក់ថា


- អូស្ត្រាលី៖ ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ NSW នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បានបញ្ជាក់ថា អ្នកដំណើរក្រៅប្រទេសពីរនាក់មកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 Omicron ថ្មី។

# ប្រភព sky news

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង