ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលី រាយការណ៍ពីករណី ស្លាប់ទាក់ទងនឹងមេរោគឆ្លងកូវីដ-១៩


- អ៊ីតាលី៖ ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលី រាយការណ៍ពីករណីស្លាប់ទាក់ទងនឹងមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន 47 នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ និងករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃថ្មីប្រមាណ12,932 នាក់ខ្ពស់ជាងរបាយការណ៍មុនត្រឹម12,877 នាក់។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង