ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

- វេជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិអាហ្រ្វិកខាងត្បូងម្នាក់ ជាអ្នកដំបូងគេក្នុងចំណោមអ្នកដំបូងផ្រេងៗទៀត


- វេជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិអាហ្រ្វិកខាងត្បូងម្នាក់ ជាអ្នកដំបូងគេក្នុងចំណោមអ្នកដំបូងផ្រេងៗទៀត ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍សង្ស័យពីវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ជាច្រើននាក់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារោគសញ្ញាមេរោគ Omicron រហូតមកដល់ពេលនេះមានលក្ខណៈស្រាល ហើយអាចព្យាបាលនៅផ្ទះបាន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង