ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៥២៩៨ នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- ម៉ាឡេស៊ី៖ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៥២៩៨ នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងករណីឆ្លងមេរោគយ៉ាងគំហុក៕

#ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង