ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេស លោក Sajid Javid បាននិយាយក្នុងសភា កាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេស លោក Sajid Javid បាននិយាយក្នុងសភា កាលពីថ្ងៃចន្ទថា ករណីពីរបន្ថែមទៀតនៃមេរោគ Omicron ត្រូវបានគេរកឃើញនៅទីក្រុងឡុងហើយរហូតទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន 5 ករណីហើយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស និង 6 ករណីទៀតមាននៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែន។

# ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង