ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន១នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយទេ


ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន១នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយទេ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង