ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ អ៊ីតាលីបានរឹតបន្តឹងលើប្រជាជន ដែលនៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19


- កាលពីថ្ងៃចន្ទ អ៊ីតាលីបានរឹតបន្តឹងលើប្រជាជន ដែលនៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 ដោយបានកំណត់ពួកគេ មិនឲ្យចូលកន្លែងមួយចំនួន។

# ប្រភព Reuters

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង