ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល លេខ៥២២ សខល ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ៥២២ សខល ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សម្រេចលុបចោល ការហាមឃាត់អ្នកដំណើរ ឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន១០ នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក រួមមាន (1)Botswana (2) Eswatina (3)Lesotho (4)Mozambique (5)Namibia (6)South Africa (7)Zimbabwe (8)Malawi (9)Angola និង (10)Zambia ឬមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំង១០នោះ ក្នុងអំឡុងពេល៣សប្តាហ៍មុន ធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជា»៕

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង