ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១៦នាក់, ជាសះស្បើយ១៨នាក់, ស្លាប់ចំនួន៣នាក់ (១នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង