ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសុខភាពចក្រភពអង់គ្លេស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសុខភាពចក្រភពអង់គ្លេស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ចក្រភពអង់គ្លេសបានរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគ Omicron ចំនួន ១០១នាក់ នាំឲ្យចំនួនឆ្លងសរុបកើនដល់ 437នាក់។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង