ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១២នាក់, ជាសះស្បើយ១៣នាក់, ស្លាប់ចំនួន៣នាក់ (៣នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង