ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១


សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ១២នាក់ (លទ្ធផលបញ្ចាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១៣នាក់

-ករណីស្លាប់ ០៣នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០២នាក់)

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង