ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Moderna កំពុងមានបំណងដាក់ពាក្យ ទៅរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឪសថអាមេរិក


-ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Moderna កំពុងមានបំណងដាក់ពាក្យទៅ រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឪសថអាមេរិកដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Covid-19 របស់ខ្លួនជាផ្លូវការ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង