ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon លោក Jeff Bezos នឹងលាឈប់ពីតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិនៅចុងឆ្នាំនេះ


ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon លោក Jeff Bezos នឹងលាឈប់ពីតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិនៅចុងឆ្នាំនេះ ដោយប្តូរទៅជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលវិញ ហើយលោក Andy Jassy នឹងជំនួសតំណែងរបស់លោក ដែលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម cloud ដែលគ្រប់គ្រ Web Services របស់ ក្រុមហ៊ុន Amazon ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង