ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការក្រើនរំលឹកនៃការជំរុញការចាក់ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩​ ដូសមូលដ្ឋាន


សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការក្រើនរំលឹកនៃការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩​ ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្តទាំង២៥។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង