ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា មេរោគ Omicron ឆ្លងរីករាលដាលលឿនជាងមេរោគកូវីដ១៩ Delta ទៅទៀត


- ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា មេរោគ Omicron ឆ្លងរីករាលដាលលឿនជាងមេរោគកូវីដ១៩ Delta ទៅទៀត ហើយកំពុងបង្កការឆ្លងដល់មនុស្ស ដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការរួច ឬអ្នកដែលបានជា សះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង