ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

-ប្រភពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយបាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Novavax (NVAX.O) ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងចាប់ផ្តើមផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួន


-ប្រភពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយបាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Novavax (NVAX.O) ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងចាប់ផ្តើមផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងត្រីមាសទី១ នៅឆ្នាំ២០២២ ខណៈក្រុមអ្នក ជំនាញផ្នែកនិយតករឱសថ ក្នុងតំបន់បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះឬយ៉ាងណា។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង