ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ សុីណីវ៉ាក់ ដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង


រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ សុីណីវ៉ាក់ ដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ២ដូសរួច ឬគ្រប់ដូស នៅក្នុងខេត្តកំពត។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង