ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

របាយការណ៍មួយ បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោក នឹងកើនជាង100 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ


- របាយការណ៍មួយ បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោក នឹងកើនជាង100 ពាន់ពាន់លានដុល្លារជាលើកដំបូង នៅឆ្នាំ២០២២ ហើយចិនមិនយូរមិនឆាប់ នឹងវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ក្លាយជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចលេខ 1 ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង