ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងប្រទេសការាបៀន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា


- ក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងប្រទេសការាបៀន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា សាធារណរដ្ឋដូមីនីកែន បានកំណត់ករណីដំបូងនៃមេរោគ Omicron។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង