ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេស លោក Sajid Javid បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេស លោក Sajid Javid បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ប្រទេសអង់គ្លេស នឹងមិនអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងថ្មី ដើម្បីការពារមេរោគ COVID-19 នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ ២០២១ នេះទេ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង