ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៖


-ករណីឆ្លងថ្មី ១៥នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១៣នាក់

-ករណីស្លាប់ ១នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ១នាក់)

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង