ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បានរាយការណ៍ពីករណីមនុស្សស្លាប់ថ្មី


- រដ្ឋ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បានរាយការណ៍ពីករណីមនុស្សស្លាប់ថ្មី ដោយសារមេរោគ COVID-19 ចំនួន 18 នាក់ និងករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃប្រមាណ 20,293 នាក់ ខណៈ រដ្ឋ Victoria បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគថ្មីចំនួន 34,808 នាក់ និងស្លាប់2 នាក់ទៀត។

# ប្រភព SBS

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង