ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃចន្ទបានប្រកាសថា បាតុករម្នាក់បានស្លាប់ និង 30 នាក់


- ប៉ូលិសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃចន្ទបានប្រកាសថា បាតុករម្នាក់បានស្លាប់ និង 30 នាក់រងរបួសក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មដ៏ធំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Khartoum និងទីក្រុងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

# ប្រភព CGTN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង