ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សេចក្តីណែនាំស្តីពីការជំរុញការចាក់ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវី១៩ ទាំងដូសមូលដ្ឋាន


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សេចក្តីណែនាំស្តីពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវី១៩ ទាំងដូសមូលដ្ឋាន និងទាំងដូសជំរុញ ព្រមទាំងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាល ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង