ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមបាតុកររាប់ពាន់នាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតាមដង ផ្លូវក្នុងទីក្រុង Amsterdam នៃប្រទេសហូឡង់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- ក្រុមបាតុកររាប់ពាន់នាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុង Amsterdam នៃប្រទេសហូឡង់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងវិធានការណ៍ និងយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការមេរោគ COVID-19 ដែលបានដាក់ដោយរដ្ឋាភិបាល ខណៈការឆ្លងវីរុសក្នុងប្រទេសនេះ បានបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីមួយ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង