ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តយន្តការធ្វើចត្តាឡីស័ក "Test & Go" ឡើងវិញដល់អ្នកដំណើរ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច


- ថៃនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តយន្តការធ្វើចត្តាឡីស័ក "Test & Go" ឡើងវិញដល់អ្នកដំណើរ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ហើយក៏ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយករណីឆ្លង COVID-19 ដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងប្រទេស។

# ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង