ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី៤២នាក់ (ករណីនាំចូល១២នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍៣០នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ១៨នាក់។


 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង