ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ប្រទេសអង់គ្លេសមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីចំនួន 74,799 នាក់


- ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ប្រទេសអង់គ្លេសមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីចំនួន 74,799 នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន 75 នាក់ក្នុងរយៈពេល 28 ថ្ងៃ ក្រោយធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ១៩។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង