ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន១នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤នាក់


ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន១នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤នាក់ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង