ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំង បានប្រកាសកាល ពីថ្ងៃចន្ទថា


- លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំង បានប្រកាសកាល ពីថ្ងៃចន្ទថា លោកកំពុងពិចារណាថាតើលោកនឹងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតី នៅអាណត្តិទី២ ឬយ៉ាងណា?។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង