ព័ត៌មានជាតិ

#សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម៖ ស្តីពីការព្យាករអាកាសធាតុលេីកទី១ សម្រាប់រដូវប្រាំង ២០២១-២០២២ និងដេីមរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២២


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង