ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២


រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 112 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) 105 ជាសះស្បើយ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» 

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ 87នាក់ (អូមីក្រុង)
- អ្នកដំណើរពីបរទេស 25 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ????????
- អ្នកឆ្លងសរុប= 121,662 នាក់
- អ្នកជាសះស្បើយ= 118,023 នាក់
- អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់
 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង