ព័ត៌មានជាតិ

មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសរកឃើញបាតុករអតីត បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៏ ចំនួន ២៩នាក់បន្ថែមទៀត


មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសរកឃើញបាតុករអតីត បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៏ ចំនួន ២៩នាក់បន្ថែមទៀត មានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ វិជ្ជមាន គិតត្រឹមម៉ោង ១៨:៤៥នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង