ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩, ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១០៨នាក់ (ករណីនាំចូល ៥នាក់ និងសហគមន៍១០៣នាក់), ជាសះស្បើយ៩០នាក់


រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 108 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)  ជាសះស្បើយ 90 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» 

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ 103 នាក់ (អូមីក្រុង)
- អ្នកដំណើរពីបរទេស 05 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ????????
- អ្នកឆ្លងសរុប= 121,881 នាក់
- អ្នកជាសះស្បើយ= 118,212 នាក់
- អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់
 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង