សុខភាព

ដំណឹងរីករាយ ! វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០ម៉ឺនដូស ជាជំនួយរបស់ចិន ក្នុងដំណាក់កាលទី១ នឹងត្រូវបានដឹកមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះ។


????????ដំណឹងរីករាយ!

វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៦០ម៉ឺនដូសជាជំនួយរបស់ចិន ក្នុងដំណាក់កាលទី១ នឹងត្រូវបានដឹកមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមរថយន្ត និងទូររក្សាសីតុណ្ហភាពត្រជាក់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួចរាល់ហើយ។

សុខភាព

អត្ថបទថ្មី