ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២៖ -ករណីឆ្លងថ្មី ២៦២នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) -ករណីជាសះស្បើយ ៧៦នាក់ -ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង