ព័ត៌មានជាតិ

វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៦០ម៉ឺនដូសជាជំនួយរបស់ចិន ក្នុងដំណាក់កាលទី១ នឹងត្រូវបានដឹកមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះ


ដំណឹងរីករាយ! វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៦០ម៉ឺនដូសជាជំនួយរបស់ចិន ក្នុងដំណាក់កាលទី១ នឹងត្រូវបានដឹកមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមរថយន្ត និងទូររក្សាសីតុណ្ហភាពត្រជាក់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួចរាល់ហើយ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង