ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាសែតរដ្ឋ Tuoi Tre នៃប្រទេសវៀតណាម បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- កាសែតរដ្ឋ Tuoi Tre នៃប្រទេសវៀតណាម បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ប្រទេសវៀតណាមនឹងលុបចោលការរឹតបន្តឹងការពារមេរោគ COVID-19 របស់ខ្លួនលើជើងហោះហើររបស់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិ និងនៅតាមផ្សារទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ ដោយមិនមានការកំណត់ចំនួនជើងហោះហើរទៀតទេ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង