ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៤០១នាក់ (ករណីនាំចូល ៤នាក់ និងសហគមន៍៣៩៧នាក់), ជាសះស្បើយ១៤៤នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង