ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២៖


-ករណីឆ្លងថ្មី ៧៣៦នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ ២៩៧នាក់
-ករណីស្លាប់ ២នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង