ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានទទួលស្គាល់តំបន់ផ្តាច់គ្នាជាពីរ នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែន ថាជាតំបន់ឯករាជ្យ កាលពីថ្ងៃចន្ទ


- ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានទទួលស្គាល់តំបន់ផ្តាច់គ្នាជាពីរ នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែន ថាជាតំបន់ឯករាជ្យ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដោយប្រឆាំងនឹងការព្រមានរបស់លោកខាងលិច ដែលបានជំទាស់នឹងទង្វើបែបនេះ ដោយសារវាអាចជំរុញឱ្យមានវិបត្តិ ដែលមនុស្សជាច្រើនភ័យខ្លាចអាចបង្កឱ្យមានសង្រ្គាមដ៏ធំមួយ។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង