ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុង Canberra បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថាបុគ្គលិកអូស្រ្តាលីម្នាក់


អូស្ត្រាលី ៖ ក្រុង Canberra បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថាបុគ្គលិកអូស្រ្តាលីម្នាក់ ដែលបំរើការឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋ CGTN របស់ចិន ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋ ទៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង